Το Μικρό Λεξικό στο iPhone

Το Μικρό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε εφαρμογή για το iPhone

Tο ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ακολουθεί την τελευταία λέξη της λεξικογραφίας και στην έντυπη μορφή του έχει τύχει θερμής υποδοχής από το ευρύτερο κοινό.

Διαθέσιμο από το App store